Diğer Politikalarımız

"Kalitede Yetkin, Lezzette Yetkin..."

ENTEGRE SİSTEM POLİTİKAMIZ

Yetkin Gida Pazarlama Tic.Ve San. Ltd. Şti olarak; Tüm Çalışanlarımızın destek ve katılımları ile en iyi teknolojiyi kullanarak hijyen koşullarda, çevre ve insan sağlığını ön planda tutarak “Bakliyat Ürünlerinin İşlenmesi ve Paketlenmesi” yapmaktır.

Bunu amaca uygun olarak Yetkin Gida Pazarlama Tic.Ve San. Ltd. Şti.:
 • Ulusal ve uluslararası yasal şartlara uymak,
 • Yönetim Sistemleri bilincimizi sürekli eğitimlerle arttırmak,
 • Hammaddeden müşterilerimize ulaşıncaya kadar ki aşamalarda gıda güvenliğini sağlamak,
 • Her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye verilebilecek olumsuz etkileri önceden önlem alarak, tehlike oluşmadan, yerinde ve verilen olumsuz etkileri uygulanabilir en az seviyeye indirmek;
 • Tüm Faaliyetlerinde insanı en değerli varlık kabul ederek, daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratıp, oluşabilecek her türlü kayıp ve zararı en aza indirmek,
 • Tüm yönetici ve çalışanlarımız ile birlikte toplumsal ve etik kuralları çerçevesinde sorumluluk bilincini oluşturmak,
 • Tedarikçilerimizi ortak hedefler doğrultusunda bilinçlendirmek,
 • Sektörümüzdeki teknolojik gelişmeleri takip etmek, üzere Yönetim Sistemlerinin sürekli gelişmesini sağlayacak ve her geçen gün daha büyük başarılara imza atarak bunu geleceğe taşıyacaktır.


Cinsiyet Eşitliği, Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik Politikası

Yetkin Gıda olarak benimsediğimiz sürdürülebilir yönetim anlayışının önemli bir uygulama alanı toplumsal cinsiyet eşitliğidir.
Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve farkındalık yaratmak öz görevleriyle kadın erkek cinsiyet eşitliğinin sağlanması, yerleşik toplumsal rollerin yarattığı ön yargılar sebebiyle kadınların kariyer gelişiminin önünde oluşan engelleri kaldırmaya yönelik iyileştirici politikalar geliştirilmesini amaçlanmaktadır. Kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin gerçekleşmesi bağlamında; tüm paydaşlar için eşitlik, kapsayıcılık, insan onuruna ve farklılıklara saygı göstermek, üzerinde uzlaşılan temel değerlerdir.
Çalışanlar, öğrenciler ve Yetkin Gıda’ya iş başvurusunda bulunan bireyler, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, din veya diğer inançlar, engellilik veya yaş açısından ilgisiz bir şekilde değerlendirilirler. Firmamız, cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik konularında odaklanmış ve sistematik çalışmalar yürütmektedir. Yetkin Gıda tüm mensupları hoşgörü ikliminin sağlanmasına yardımcı olma sorumluluğuna sahiptir.
Cinsiyet eşitliği, fırsat eşitliği ve çeşitlilik ile ilgili hedeflere ulaşmak için özellikle aşağıdaki alanlar odak alanımızdır:
 • 1. Ayrımcılık
 • 2. Fırsat Eşitliği
 • 3. İşe alım ve terfi
 • 4. Liderlik
 • 5. Özlük hakları ve çalışma koşulları
 • 6. Cinsiyet
Bu göstergeler, kapsayıcılık temeli üzerine inşa edilmiş zengin tarihimizi ve herkesin eğitim ve istihdam hakkına sahip olduğuna olan inancımızı destekleme taahhüdümüzü vurgulamaktadır.
Cinsiyet dağılımındaki denge kapsayıcı politikamızın temel bir bileşenidir. Özellikle işletmemizde yönetici pozisyonlar kadın istihdamını yaygınlaştıran stratejilerin izlenmesine özel bir önem verilmektedir.


Bağış ve Yardım Politikası

Yetkin Gıda, sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına Yasal ve Kanun esasları dahilinde yardım ve bağış yapabilir.
Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.
Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul’ da belirlenir. Şirket, Bağış ve Yardım Politikasındaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Şirket Çalışanları veya Şirket Yöneticileri Yetkin Gıda Bünyesinde Bağış veya Yardım Toplayamaz. Ancak Toplum Sivil Kuruluşları Adına Gönüllü Hizmet Edilen Kurumlara Üst yönetimin Onayı Alındıktan Sonra Makbuz veya Belgelenmek Şartıyla Sivil toplum Kuruluşu Adına Bağış veya Yardım Toplayabilir.


ARAZİ KULLANIMI VE ORMANSIZLAŞTIRMA HAKLARINA İLİŞKİN POLİTİKAMIZ

Yaşadığımız çevrenin korunmasının ve iyileştirilmesinin, işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu bilincinden hareketle; ürünlerimizin, girdilerimizin ve faaliyetlerimizin kalitesini, çevreye olan etkilerini en aza indirerek daha da artırmayı hedefliyoruz. Temeli "Önce İnsan"; olan yönetim anlayışını benimseyen Yetkin Gıda, çevrenin korunmasını yasal gerekliliklerin ötesinde, topluma olan saygının bir göstergesi olarak kabul etmiştir. Bu nedenle;
• Çevreyi temizlemek yerine kirletmemek düşüncesi ile çevre tahribine neden olan unsurları kontrol altına almak, azaltmak ve önlemek,
• Çevresel performansımızı ve kalitemizi sürekli iyileştirmek, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve toplumun çevre bilincinin artırılmasına
katkıda bulunmak,
• Gelişen çevre koruma sistemlerini ve tekniklerini izleyerek, küresel kaynakları etkin kullanmak,
• Hurda ve atık oranlarını azaltmak ve bunların değerlendirilmesini takip etmek,
• Üretim kaynaklarındaki kirlilik proseslerini ortadan kaldırmak ve
• Ürünlerimizin yaşam boyu tehlike yaratacak çevresel etkilerini tasarım aşamasında dikkate alarak kirlilik ve sağlık riski taşımayan hammadde kaynaklarından
yararlanmak, hedefimizdir.

Çevre Koruma Faaliyetlerimiz
• Hava kalitesinin korunması,
• Su kirliliği kontrolü,
• Atık yönetimi,
• Çevre yönetim sistemi ve
• Toplumu bilgilendirme olup, tüm Yetkin Gıda ailesindeki çalışanlarımızın yaşanılır bir çevre yaratmak yönünde çaba sarf etmelerini arzu ediyoruz.Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası

1.     Amaç

Bu politika, Yetkin Gıda’nın rüşvet ve yolsuzluk konusundaki yaklaşımının açık bir şekilde belirtilmesini amaçlamaktır. Yetkin Gıda olarak, bu politika ile rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, faaliyet gösterilen ülkelerdeki yasal düzenlemelere ve etik ilkelere uyulması, bu konudaki sorumlulukların ve kuralların belirlenmesi hedeflenmektedir.

2.    Kapsam

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikamız;

Yetkin Gıda Yönetim Kurulu üyeleri,

Yetkin Gıda yöneticileri ve çalışanları,

Bağlı ortaklık ve iştiraklerimizi ve çalışanlarını,

Dış hizmet aldığımız firmaları; danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dâhil olmak üzere Yetkin Gıda şirketleri adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları) kapsamaktadır.

3.    Tanımlar

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet ise bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi, bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

 1. Nakit ödemeler,
 2. Siyasi ya da diğer bağışlar,
 3. Komisyon,
 4. Sosyal haklar,
 5. Hediye, ağırlama,
 6. Diğer menfaatler sayılabilir.

4.    Görev ve Sorumluluklar

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu' nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

 1. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunması,
 2. Üst düzey yönetimin Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
 3. Yetkin Gıda Üst Yönetimi ve çalışanlarının kendi görev alanlarında faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
 4. Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Yetkin Gıda çalışanları,
 

 1. Yönetim Kurulu'nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
 2. Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
 3. İlgili yasal düzenlemelere ve Yetkin Gıda uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
 4. Politika'ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Etik Kurul'a bildirmek ile sorumludur.

5.    Uygulama Esasları
5.1. Rüşvet ve Yolsuzluk

Yetkin Gıda her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rüşvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rüşvet veya yolsuzluk aracılığıyla Yetkin Gıda ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

5.2. Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen bir üründür. Yetkin Gıda tarafından üçüncü şahıslara teklif edilen ya da verilen her türlü hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Yetkin Gıda İş Etiği Kurallarında yer alan Hediye Kabul Etme ve Verme Politikasında yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yüksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulünün sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden tarafından ilk amiri kanalıyla şirket  üst yönetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

5.3. Kolaylaştırma Ödemeleri

Yetkin Gıda olarak, kamu kurumları ile rutin bir işlemi ya da bir süreci (izin, ruhsat almak, ihale işlemleri vb.) güvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırıcı ödemelere izin vermeyiz.

5.4. Bağışlar

Yetkin Gıda 'nın tabi olduğu ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna göre; hazırlanan Bağış Politikası internet sitesinde ilan edilmiş ve Genel Kurul'un onayından geçmiştir.

Yetkin Gıda, çalışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Yetkin Gıda Bağış Politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Yetkin Gıda İş Etiği Kurallarında yer alan prensipler geçerlidir.

5.5. Kayıtların Tutulması

Yetkin Gıda bünyesinde yer alan şirketlerimizin muhasebe sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar, ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde düzenlenmiştir.

 1. Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, diğer hizmet sağlayıcıları vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, şeffaf, kesin, adil ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayıt altında tutulması ve muhafaza edilmesine,
 2. Kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemlerinin kurulmasına,
 3. Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde değişiklik yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmamasına, özen gösteririz.

5.6. Temsil ve Ağırlama

Temsil ve ağırlama etkinlik faaliyetleri arasında;

 1. Sosyal Etkinlikler,
 2. Konaklama,
 3. Yemek Daveti sayılabilir.

Yetkin Gıda, ticari ilişkilerini geliştirmek, ticari iletişim ağı kurma çalışmaları için temsil ve ağırlama faaliyetleri gerçekleştirebilir. Bu etkinlik faaliyetlerinin makul ölçüde olmasına gayret ederiz. Temsil ve ağırlamanın, temel ve önemli bir kararı alma süreci öncesinde olmamasına özen gösteririz.

5.7. Eğitim ve İletişim

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız, Yetkin Gıda çalışanlarına duyurulmuştur ve kurumun web sitesi aracılığıyla da sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır. Çalışanlarımızın rüşvet ve yolsuzluk karşıtlığı konusunda bilinçlendirilmesi adına eğitimler düzenlenir.

 SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

   Yetkin Gıda olarak; sosyal uygunluk politikamız, tüm iş ortaklarımızla birlikte temel ilke ve değerlerimize dayanan, takım çalışması şeklinde yürüterek oluşturduğumuz standartları içerir. Bu politika Yetkin Gıdanın üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getireceğinin açık bir taahhüdünü, tüm çalışanlarımızla, tüm paydaşlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla paylaşmak üzere hazırlanmıştır.

 

Hedefimiz, kurum bünyesinde Sosyal Uygunluk Politikasının şirket kültürü haline gelmesini sağlamaktır. Bu nedenle sosyal uygunluk standartları oluşturulmuş ve uygulanmaya başlanmıştır. Bu sosyal uygunluk standartları ile hizmet yaratmanın yanında bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder. Sosyal uygunluk politikası tüm çalışanlarımıza iletişim kanalları aracılığı (intranet, e-posta grubu vb.) ile duyurulur, tedarikçilerimize resmi web sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılır ve tedarikçilerimiz bu kriterlere göre değerlendirilir.

 

Bu politika kapsamında, endişelerini, kaygılarını ve şikayetlerini dile getiren çalışanlara karşı, hiçbir yaptırım veya cezalandırma eylemi uygulanmaz ve bu kaygı ve endişelerini dile getirmesi için gerekli ortam oluşturulur. Çalışanlar her türlü görüş, istek, şikayet ve önerilerini açık şekilde beyan edebilir ve bunlar Üst Yönetim tarafından değerlendirilir ve iyileştirilmeye açık alanlar için gerekli iyileştirme faaliyetleri yapılır.

 

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar:

 

 • Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)
 • Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)
 • Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)
 • Etik İş Davranışı
 • Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)
 • Sağlık ve Güvenlik
 • Paydaşlarla Bağlılık
 • Yabancı Uyruklu Çalışanlar
 • Dinlenme Günleri ve Tatiller
 • İşe Alma ve İstihdam
 • İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmesi)
 • Disiplin
 • Çevrenin Korunması

Bu politikada yer alan tüm ilkeler gerekli düzenlemeler ile uygulanır.

 

1. Zorla Çalıştırma (Gönüllü Çalışma)

 

Kurumumuz, hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır. Çalışanın işi bırakması durumunda herhangi bir güvenlik sebebi dışında şirket buna engel olmaz veya ertelemez. Çalışanımızın her türlü bilgisi korunur ve yasaların belirttiği ölçüde saklı tutulur.

 

2. Çocuk İşgücü (Reşit Olmayan Çalışanlar)

 

Kurumumuzda hiçbir şekilde çocuk işçiliği kabul edilemez. Stajyer gibi zorunlu haller dışında ulusal ve uluslararası yasaların belirlediği asgari yaş dikkate alınır.

 

3. Ayrımcılık (Eşitlikçi Yaklaşım)

 

Kurumumuz, tüm çalışanlarına ve sağladıkları katkılara değer verir. Ayrımcılığa karşı duruş ve fırsat eşitliğini sağlama konusunda köklü bir taahhüde sahiptir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü istismarın olmadığı bir kurum olarak süreçlerini muhafaza etmektedir. Kurumumuz için çalışan seçimi, açık pozisyon, eğitim, ilgi alanları, yetenek, iş deneyimi, envanter sonuçları gibi asgari nitelikler temel alınarak yapılır.

 

4. Etik İş Davranışı

 

Kurumumuz hiçbir şekilde yolsuzluk, dolandırıcılık, zimmet veya rüşvete müsamaha göstermez. Web sitesinde etik ihlali bildirimi ile ilgili politikasını yayınlamış ve etik ihlali bildirimleri için çalışanlarına/müşterilerine bildirim yapma imkanı tanımıştır.

 

5. Çalışma Saatleri ve Ücretler (Ücret / Maaş)

 

Kurumumuz, çalışanlarına sektörel ve yerel işgücü piyasasına uygun ücretler verir. Uygulamalarımız ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir. Çalışanlarımıza becerilerini ve kapasitelerini geliştirmek için fırsatlar sunar.

 

6. Sağlık ve Güvenlik

 

Kurumumuz, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanlarımızın kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini asgariye indirerek, güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Kurumumuzda, şiddetin, tehdidin, istismarın ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterilir. Yasal mevzuatın düzenlediği tüm iş sağlığı ve güvenliği kuralları uygulanır.

 

7. Paydaşlarla Bağlılık

 

Kurumumuz, paydaşlarıyla iyi niyet temelinde bağ kurma taahhüdü verir. Tüm paydaşlarına karşı adil ve eşit mesafede davranır.

 

8. Yabancı Uyruklu İşçi Çalıştırma (Yabancı İşçilerin İstihdamı)

 

Kurumumuzda, yasalara uygun olarak çalıştırılan/çalıştırılacak yabancı uyruklu çalışanlar için, işe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. Yabancı uyruklu çalışanların çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

 

9. Dinlenme Günleri ve Tatiller

 

Çalışanlarımız yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerini kullanırlar. İşin niteliğine göre çalışma günleri farklılık göstermektedir.

 

10. İşe Alma ve İstihdam

 

Kurumumuzda işe alım ve yerleştirme faaliyetleri İnsan Kaynakları tarafından yürütülmektedir. Yıllık iş planları ve hedefler doğrultusunda oluşturulan bütçe kapsamında belirlenen açık pozisyonlar, yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam edilir.

 

11. İş Sözleşmesi (İşveren Sözleşmeleri)

 

Kurumumuz ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday çalışana teklif edilen koşulları içeren “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” veya koşula göre “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden çalışana sözleşme ve işin/kurumun gerektirdiği evraklar imzalatılır. İş sözleşmesinin bir örneği imza karşılığı çalışana verilir, oryantasyon eğitimi ile kurumumuz ve işin gerektirdiği tüm kural ve uygulamalar ilgili çalışana aktarılır.

 

12. Disiplin

 

Kurumumuz tarafından disiplinli çalışmayı sağlayabilmek amacıyla “Disiplin Yönetmeliği”nde belirlenen disiplin kuralları uygulanır. Tüm çalışanlarımız çalışma kuralları talimatlarına uygun davranarak çalışmalarını yürütür.

 

13. Çevrenin Korunması

 

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm faaliyetlerimizde çevresel etkileri yok edecek veya azaltacak ve

doğal kaynakları en verimli şekilde kullanacak her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirler ve uygularız.                                                                                                                                                                                                                           

      İbrahim YETKİN